Avís Legal

Avís Legal

Dades identificatives

Estàs visitant la pàgina web www.oliversegura.com, titularitat d’Oliver Segura Arquitectura S.L.P. amb domicili social a carrer Aulèstia i Pijoan 4, local 6, 08012, Barcelona, Espanya, amb NIF núm. B72792617, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb el número d’inscripció 1, volum 48526, foli 150, full B58828.

L’activitat no està subjecta a cap règim d’autorització administrativa prèvia.

Pots contactar amb EL TITULAR per qualsevol dels següents mitjans: medios:
Telèfon: 93702068
Correu electrònic de contacte:: info@oliversegura.com

Allotjament web

Raiola Networks SL
Avenida de Magoi, 66, Semisótano Derecha, C.P. 27002 Lugo
Telèfon: 982776081
Correu electrònic de contacte: info@raiolanetworks.es

Usuaris

Aquestes condicions (d’ara endavant, Avís Legal) tenen com a finalitat regular l’ús de la pàgina web de EL TITULAR que posa a disposició del públic. L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web de EL TITULAR atorga la condició d’USUARI, el qual accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, en el seu cas, resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

3. www.oliversegura.com proporciona l’accés a una gran quantitat d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen a EL TITULAR o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web www.oliversegura.com. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable de proporcionar informació real i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot entregar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu lloc www.oliversegura.com i (amb caràcter enunciatiu però no limitatiu), a no fer-ne ús per a:

  • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de EL TITULAR, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que hi conté amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, especialment l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.


EL TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

4. Tot el relacionat amb la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

5. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciants.

Tot els drets reservats. D’acord amb el que s’estableix als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del lloc www.oliversegura.com i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

  1. L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic perjudicial que pugui causar danys al sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. És responsabilitat de l’USUARI, en tot cas, disposar de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulento als continguts o serveis per part de tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguin realitzar.

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que’n faci l’USUARI. EL TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en falles o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major.

En cas d’existir fòrums, en l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, qui és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Modificació d’aquest avís legal i durada

7. EL TITULAR es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web www.oliversegura.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es presten a través del mateix com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats al lloc web www.oliversegura.com.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

8. En el cas que a www.oliversegura.com s’incloguessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

9. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web www.oliversegura.com i/o als serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

10. EL TITULAR perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol ús indegut del lloc web www.oliversegura.com exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

  1. La relació entre EL TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.

Aquesta política de cookies va ser actualitzada el dia 30 d’abril de 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).